Działalność dydaktyczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu

      Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu zostało powołane 1 lutego 1997r. przez Kuratora Oświaty w Zamościu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 kwietnia 1996r.

Jest publiczną placówka oświatową prowadzoną przez Miasto Zamość.

Do głównych zadań Centrum należy w szczególności: 

  1. Organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych
  2. Organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  3. Organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe lub umożliwiające uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowanie).

Kształcenie zawodowe młodzieży

            w ostatnich latach Centrum Kształcenia Praktycznego
w Zamościu współpracowało w zakresie kształcenia uczniów z następującymi szkołami
z terenu miasta Zamość:

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu

  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu

  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu

  4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu

  5. Zasadnicza Szkoła Specjalna w Zamościu

  6. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamościu

 dodatkowo podjęło współpracę z:

 1) Zasadniczą Szkołą Specjalną w Zamościu od roku szkolnego 2002/2003

 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamościu od roku szkolnego 2005/2006.

     Obecnie w Centrum pracuje 34 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy w roku szkolnym 2009/2010  kształcą 875 uczniów w następujących zawodach:

Lp.

Nazwa zawodu

Liczba uczniów

Klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej

1 Cukiernik 60
2 Piekarz 22
3 Kucharz małej gastronomii  71
4 Murarz 42
5 Monter izolacji budowlanych 5
6 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 64
7 Fryzjer 58
8 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 12
9 Elektryk 15
10 Mechanik pojazdów samochodowych 105
11 Elektromechanik pojazdów samochodowych 40
 

Razem

494
Klasy Technikum
1 Technik budownictwa ogólnego 35
2 Kucharz 34
3 Technik hotelarstwa 69
4 Technik mechanik 112
5 Technik mechatronik 60
6 Technik pojazdów samochodowych 71
 

Razem

381

Pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu

             W chwili obecnej Centrum dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami:

 – przy ul. Piłsudskiego 65 znajdują się pracownie budowlane, elektryczne, gastronomiczne, piekarniczo-cukiernicza oraz pracownia fryzjerska funkcjonująca od września 2006 r.

W wyniku nawiązanej w 2006 r współpracy z firmą Knauf Polska Sp.z o.o. Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu jako jedna z 5-ciu placówek w kraju zostało bezpłatnie wyposażone we „Wzorcową pracownię suchej zabudowy Knauf” otrzymując tym samym uprawnienie do szkolenia z zakresu „Systemów suchej zabudowy” oraz do wydania stosownych certyfikatów;

 – przy ul. Szczebrzeskiej 41 znajdują się pracownie mechaniczne: obróbki ręcznej
i maszynowej, pracownia spawalnicza posiadająca atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, jak również pracownie samochodowe: napraw bieżących, elektroniki samochodowej i napraw blacharskich wraz ze stacją kontroli pojazdów, w których prowadzona jest działalność szkoleniowa i usługowa.

 – przy ul. Szczebrzeskiej 102 znajdują się pracownie rolnicze będące w fazie gruntownych remontów.

 Opracowano na podstawie materiałów CKP w Zamościu

Organem prowadzącym jest Powiat Miasto Zamość.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Kuratorium Oświaty  w Lublinie Delegatura w Zamościu.